Ulga na zakup kasy fiskalnej przez nievatowcaPodmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych co do zasady sprzedaż powinni dokumentować na kasie fiskalnej. Przepisy przewidują szereg zwolnień z tego obowiązku jednakże w tym celu należy spełnić szereg warunków. Zakup kasy jak i koszt z tym związany leżą po stronie przedsiębiorcy. W związku z tym, że może to być dla podatnika duże obciążenie finansowe możliwe jest skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Warto również podkreślić, że ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje również podatnikom zwolnionym z VAT. Sprawdź, jak będzie wyglądać rozliczenie zakupu kasy fiskalnej przy jednoczesnym skorzystaniu z ulgi na jej zakup.

register-810546_1280Ulga na zakup kasy fiskalnej – obowiązki formalne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi podatnicy którzy nabyli kasę rejestrującą mają prawo do odliczenia kwoty za zakup kasy fiskalnej do 90% jej wysokości jednakże nie więcej niż 700 zł.

Należy dodatkowo pamiętać, że w celu skorzystania z ulgi konieczne jest spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych za zakup kas rejestrujących. Głównie chodzi o:

 • rozpoczęcie ewidencjonowania na kasie nie później niż w obowiązujących terminach przy użyciu kas nabytych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz obowiązujące kryteria i warunki techniczne,
 • złożenie pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania – przed dniem rozpoczęcia ewidencjonowania,
 • podsiadanie dowodu zapłaty za całość zobowiązania związanego z zakupem kasy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej przez nievatowca

W przypadku podatników zwolnionych z VAT (na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT bądź wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu) w celu skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej należy złożyć pisemny wniosek do naczelnika właściwego US. Wniosek powinien zawierać dane takie jak:

 • imię, nazwisko lub nazwę podatnika,
 • dane adresowe,
 • numer identyfikacji podatkowej.

W sytuacji gdy podatnik świadczy usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi wymaga się, aby dodatkowo podać:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • numeru rejestracyjnego,
 • numeru bocznego taksówki w której kasa została zainstalowana.

Do wniosku należy dodatkowo załączyć dokumenty:

 • określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,
 • oryginał faktury dokumentującej zakup kasy fiskalnej wraz z dowodem zapłaty całej należności,
 • zawierające numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podatnik jest członkiem,

Podatnicy świadczący usługi przewozowe powinni również załączyć fotokopię świadectwa  przeprowadzonej ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy dokonuje zwrotu 90% wartości zakupionej kasy jednakże nie więcej niż 700 zł na wskazany przez podatnika numer konta bankowego w terminie 25 dni od złożenia wniosku.

Zobacz też:

pensja brutto netto

Jedna myśl na temat “Ulga na zakup kasy fiskalnej przez nievatowca

 1. Pingback: website

Komentarze są zamknięte.