Podatnicy, a w szczególności mali podatnicy, mają możliwość wyboru, jeśli chodzi o formę rozliczania się z podatków. Niektórzy wybierają miesięczne rozliczenie, inni zaś wolą kwartalne. A czy możliwe jest, aby z tytułu VAT wybrać rozliczenie kwartalne, a równolegle z tytułu podatku dochodowego rozliczać się miesięcznie lub na odwrót? Sprawdźmy!  

Formy rozliczania podatku VAT

Przedsiębiorca, który podejmuje decyzję o rejestracji jako czyny podatnik VAT, składając wniosek rejestracyjny VAT-R, ma możliwość wyboru składania miesięcznych deklaracji VAT-7 lub kwartalnych deklaracji VAT-7K. Rozliczenie podatku - odprowadzenie do urzędu - zależy jednak od statusu podatnika.

Kim jest duży a kim mały podatnik VAT?

Mały podatnik to przedsiębiorca, którego roczny obrót nie przekroczył ustawowego limitu 1,2 mln EURO, mający z tego tytułu dodatkowe uprawnienia np. możliwość korzystania z kasowej metody rozliczania VAT.
ROK STATUS LIMIT EURO LIMIT PLN
2017 Mały podatnik 1.200.000 5.157.000
2017 Mały podatnik - makler/pośrednik 45.000 193.000
Natomiast status dużego podatnika nadawany jest podatnikom od wartości dodanej, których obroty (przychody brutto) przekraczają wspomniane limity, czego konsekwencją jest brak możliwości korzystania z pewnych uproszczeń jakie przewidują przepisy dla małych podatników.

Mały i duży podatnik - miesięczny VAT

Przedsiębiorcy, którzy wybrali miesięczne rozliczenie z tytułu podatku VAT do 25 dnia każdego miesiąca, zobowiązani są złożyć deklarację VAT-7 w urzędzie skarbowym oraz odprowadzić podatek należny do zapłaty, jeżeli taki z owej deklaracji wynika. Nie ma przy tym znaczenia, czy rozliczenia dokonuje mały czy duży podatnik - procedura w przypadku miesięcznego rozliczania jest taka sama.
Uwaga! Urzędem skarbowym właściwym dla celów rozliczania VAT jest urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dla osób fizycznych oraz na adres siedziby firmy w przypadku osób innych niż osoby fizyczne.

Mały podatnik - kwartalny VAT

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalne rozliczanie podatku VAT, obowiązani są składać deklaracje za okresy kwartalne na formularzu VAT-7 w terminie do 25 dnia miesiąca, następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie zobowiązani są odprowadzić podatek do zapłaty z nich wynikający.
Okres za jaki składana jest deklaracja Termin zapłaty podatku i złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym
I kwartał (styczeń - marzec) 25 kwietnia
II kwartał (kwiecień - czerwiec) 25 lipca
III kwartał (lipiec - wrzesień) 25 października
IV kwartał (październik - grudzień) 25 stycznia roku następnego
Kwartały rozliczeniowe są stałe. A zatem nie ma znaczenia kiedy dany przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli firma rozpoczęła działalność w dniu 10 lutego, a we wniosku rejestracyjnym VAT-R wskazała chęć rozliczania kwartalnego pierwszą deklarację zobowiązana jest złożyć za I kwartał obejmujący miesiące styczeń (brak jakichkolwiek zapisów z uwagi że w tym okresie działalności nie było), luty, marzec do dnia 25 kwietnia. Należy pamiętać, że w roku 2017 wprowadzony został szereg obostrzeń w zakresie możliwości kwartalnego rozliczania VAT. Więcej na ten temat w artykule: Likwidacja kwartalnego rozliczenia VAT
Uwaga! Deklarację VAT-7/VAT-7K składa się do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale jaki jest rozliczany ale gdy termin ten przypada na sobotę, niedzielę lub święto ostateczny termin rozliczenia przypada na kolejny, pierwszy roboczy dzień po 25.

Formy rozliczania podatku od osób fizycznych

Wypełniając wniosek CEIDG-1, przedsiębiorca wybiera formę zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdzie do wyboru ma trzy możliwości - zaliczkę odprowadzaną:
  • co miesiąc,
  • co kwartał,
  • w sposób uproszczony.

Zaliczki miesięczne i kwartalne 

Zaliczki miesięczne są podstawową formą rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Ich wysokość należy ustalać z uwzględnieniem właściwej stawki podatku i wielkości dochodu, który stanowi różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania. Zaliczki miesięczne odprowadzane są na konto urzędu skarbowego w wysokości wynikającej z różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego (zaliczki wyliczane są narastająco w granicach jednego roku podatkowego) a sumą zaliczek już odprowadzonych za poprzednie miesiące. Termin na uiszczenie wpłaty, dotyczącej zaliczki okresowej na PIT, upływa 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Schemat wyliczania zaliczek kwartalnie jest taki sam jak zaliczek miesięczne. Terminy płatności zaliczki przedstawiono w tabeli poniżej.
Okres za jaki odprowadzana jest zaliczka na PIT - rozliczenie kwartalne Termin zapłaty
I kwartał (styczeń - marzec) 20 kwietnia
II kwartał (kwiecień - czerwiec) 20 lipca
III kwartał (lipiec - wrzesień) 20 października
IV kwartał (październik - grudzień) 20 stycznia roku następnego

Zaliczki uproszczone

Ustawa o podatku dochodowym ponad miesięczne i kwartalne rozliczenia przewiduje również możliwość stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek. W przypadku korzystania z tej formy podatnik odprowadza zaliczki co miesiąc, ale jest wyliczana  inaczej, niż gdy ustalana jest na zasadach ogólnych. Nie oblicza się wówczas co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające. Uproszczona forma polega opłacaniu zaliczki w wysokości stałej kwoty ustalanej na podstawie 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu podatkowym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Wyjątek - jeżeli w zeznaniu za poprzedni rok podatnik nie wykazał podatku do zapłaty, może wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli natomiast i za ten rok nie wystąpił podatek do zapłaty, podatnik nie może skorzystać z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie. Zobacz też:
świadczenia socjalne wyliczenie wynagrodzenia