Za nieopłacone w terminie zobowiązania przedsiębiorca może zostać obciążony odsetkami ustawowymi. Podatnik prowadząc działalność gospodarczą zazwyczaj liczy się z możliwością, że może dojść do sytuacji, w której nie każda faktura zostanie zapłacona w wymaganym terminie. Dowiedz się, czy karne odsetki mogą stanowić koszt podatkowy!

Odsetki ustawowe - czym są?

Odsetki ustawowe to najbardziej powszechna forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki nim strony nie muszą udowadniać poniesionych strat, wystarczy udowodnić okres zwłoki i wysokość kwoty dłużnej. Odsetki ustawowe stosowane są wtedy, kiedy nie został określony inny sposób naliczania odsetek a ich wysokość ustala się na podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego.

Odsetki ustawowe jako koszt podatkowy

Zgodnie z ustawą o PIT do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatek, który:
  • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu,
  • nie został wymieniony w art. 23 ust. o PIT,
  • jest odpowiednio udokumentowany.
Na podstawie powyższej definicji należy uznać, że niezapłacenie karnych odsetek, związanych z nieuregulowaniem na czas należności, ma związek z osiągnięciem przychodu. Podatnik, który nie zapłaci karnych odsetek może być bowiem narażony m.in na wszczęcie postępowania karnego.

Karne odsetki - kiedy nie mogą być kosztem uzyskania przychodu

Szczególną uwagę należy zwrócić na art. 23 ust. 1 pkt 32, w którym czytamy, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Karne odsetki, z tytułu niezapłaconych na czas zobowiązań, mogą więc stanowić koszt firmowy, ale dopiero w momencie ich zapłaty. Do kosztów nie zostały także zakwalifikowane odsetki umorzone. Warto w tym miejscu nadmienić, że kosztu nie stanowią odsetki podatkowe od nieterminowego uregulowania zobowiązań podatkowych, nawet jeśli zostaną opłacone. Kwestia ta została osobno uregulowana w art.23 ust.1 pkt. 18 ustawy o PIT. Zgodnie z nią odsetki podatkowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Przykład 1. Pan Tomasz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą otrzymał od kontrahenta notę odsetkową. Dokument informował o wystąpieniu odsetek za zwłokę w zapłacie za świadczenie usług. Kwota odsetek wynosiła 50 zł. Podatnik ujął je w KPiR dopiero w momencie zapłaty jako pozostałe koszty.