Brak wyników wyszukiwania.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MEDIA IT

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób odwiedzających Serwis internetowy pt. „Media IT”, prowadzony pod adresem:  https://mediait.pl/.

Serwis internetowy pt. „Media IT” prowadzony jest przez spółkę pod firmą WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-166), ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842313, NIP: 8952217886, REGON: 386101288, kapitał zakładowy 60.000,00 zł, e-mail:  [email protected].  

§ 2. DEFINICJE

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Serwis - Serwis internetowy pt. „Media IT”, prowadzony przez Wydawcę pod adresem:  ttps://mediait.pl/.
 3. Wydawca – spółka pod firmą WINS WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-166), ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842313, NIP: 8952217886, REGON: 386101288, kapitał zakładowy 60.000,00 zł.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna, występująca we własnym imieniu bądź działająca w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z Serwisu w związku z taką działalnością, jak i bez związku z taką działalnością (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta), jak i osoba nie prowadząca takiej działalności (Konsument).
 5. Usługi Elektroniczne  – usługi wskazane w § 5 pkt 1, świadczone przez Internet (bez jednoczesnej obecności Użytkownika i Wydawcy w tym samym miejscu i czasie - na odległość), poprzez przekazywanie danych na indywidualne żądanie Użytkownika, z Serwisu na urządzenie Użytkownika (np. tablet, komputer, smartfon). Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług Wydawcy i osób trzecich za pośrednictwem niniejszego Serwisu poprzez stosowne połączenia (linki przekierowujące) do innych stron internetowych. W takiej sytuacji do świadczenia usług poza Serwisem zastosowanie znajdują regulaminy lub inne dokumenty dotyczące danej usługi lub serwisu innego niż Serwis, przy czym, jeśli dany serwis nie należy również do Wydawcy, a do innego podmiotu, to stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą takiej usługi jest ten inny podmiot i Użytkownik, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez te inne podmioty (osoby trzecie).

§ 3. REGULAMIN

 1. Regulamin zawiera w szczególności:
  1. zasady korzystania z Serwisu, 
  2. informacje o treściach zamieszczanych w obrębie Serwisu,
  3. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
   • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
  6. prawa i obowiązki Strony,
  7. zasady odpowiedzialności Wydawcy,
  8. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Wydawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem umowy z Wydawcą oraz rozpoczęciem korzystania z usług elektronicznych. 
 5. Korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem możliwości skorzystania w pełni z usług świadczonych w Serwisie jest posługiwanie się przez Użytkownika urządzeniem komunikującym się z siecią Internet, wyposażonym w przeglądarkę internetową.
 2. Wydawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszystkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do korzystania z Serwisu pokrywa Użytkownik na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami ww. usług.
 3. Wydawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i zawarcie oraz realizacja umów o korzystanie z Usług Elektronicznych, w tym korzystanie z Serwisu, może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania, przywłaszczenia lub modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. W konsekwencji Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które ograniczą do minimum wspomniane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. 
 4. Serwis może wyświetlać reklamy.

§ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem Serwisu Wydawca mogą być oferowane następujące Usługi Elektroniczne świadczone przez Wydawcę poprzez Serwis:
  1. nieodpłatne udostępnianie treści publikowanych w Serwisie,
  2. nieodpłatne udostępnianie w Serwisie linków (hiperłączy) przekierowujących do innych serwisów Wydawcy, serwisu „WFirma” prowadzonego przez Web Innovative Software Sp. z o.o. oraz serwisów prowadzonych przez osoby trzecie.
 2. Dostawcą Usług Elektronicznych wskazanych w pkt 1 i świadczonych w ramach Serwisu jest Wydawca. Dostawcę Usług Elektronicznych świadczonych w ramach innych serwisów niż Serwis: „Media IT” określają dotyczące ich Regulaminy lub inne stosowne dokumenty.
 3. Usługi elektroniczne w ramach Serwisu są świadczone przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, na żądanie Użytkownika.
 4. Miejscem świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, chyba że inaczej wskazano w treści Regulaminu.
 6. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie Usług Elektronicznych. 

§ 6. TREŚCI PUBLIKOWANE W SERWISIE

 1. W Serwisie zamieszczane są treści, w tym treści dotyczące kwestii prawnych i podatkowych, które mogą być przydatne dla Użytkowników przy prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do treści w Serwisie zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę internetową, pod którą jest dostępny Serwis i trwa do czasu zamknięcia przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do treści w Serwisie, poprzez wyłączenie przeglądarki, w której wyświetlany jest Serwis.
 3. W przypadku treści w postaci wzorów umów i dokumentów, umowa o świadczenie usługi nie ma charakteru ciągłego i zostaje uznana za wykonaną z chwilą pobrania przez Użytkownika danego wzoru. 

§ 7. ARTYKUŁY SPONSOROWANE 

 1. Treści zamieszczane w obrębie Serwisu mogą być tzw. artykułami sponsorowanymi.
 2. Treści sponsorowane opatrzone są adnotacją: „Artykuł sponsorowany”.
 3. Zasady i warunki zamawiania i publikowania artykułów sponsorowanych regulują „Warunki współpracy reklamowej i publikacji artykułów sponsorowanych".
 4. Wydawca nie jest zobowiązany do weryfikowania treści sponsorowanych i nie odpowiada za nie. Podmioty zewnętrzne dostarczające tego rodzaju treści ponoszą za nie pełną odpowiedzialność (w szczególności może być to odpowiedzialność za naruszenie praw i dóbr osobistych osób trzecich, stosowanie nieuczciwej reklamy itp.).   

§ 8. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu i Usług Elektronicznych wyłącznie w sposób zgodny z prawem i z Regulaminem. 
 2. W obrębie Serwisu i w ramach Usług Elektronicznych zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Wydawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych lub dostarczanych przez Użytkownika danych, Wydawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§ 9. WARUNKI LICENCYJNE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, treści publikowanych w ramach Usług Elektronicznych, a także materiałów graficznych, prezentowanych w Serwisie przysługują wyłącznie Wydawcy lub twórcom lub Wydawca jest uprawniony do korzystania z nich i udzielania licencji Użytkownikom. Treści te mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegać ochronie prawnej. Serwis w całości i w części jak i poszczególne opublikowane w nim treści (materiały redakcyjne) mogą być wykorzystywane przez Użytkownika na podstawie Regulaminu wyłącznie w zakresie mieszczącymi się w ramach tzw. dozwolonego użytku zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do materiałów redakcyjnych Serwisu.
 2. Wydawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej: (i) bez ograniczeń terytorialnych i nieprzenaszalnej, (ii) bez prawa do udzielania sublicencji (dalszej licencji) do korzystania z treści dostępnych w Serwisie (iii) i bez prawa do tworzenia utworów zależnych przeznaczonych do eksploatacji ekonomicznej, (iv) przez czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie i odtwarzanie, drukowanie w celu własnego użytku, wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń i nośników, w tym pamięci RAM, które należą do  Klienta, poprzez pobranie treści cyfrowych i zapisanie na urządzeniu.
 3. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usług Elektronicznych wyłącznie na własne potrzeby (licencja niekomercyjna). 
 4. Zabronione jest:
  1. utrwalanie, nagrywanie lub inne formy kopiowania Serwisu, treści dostępnych w Serwisie, Usług Elektronicznych lub ich części,
  2. prezentowanie i udostępnianie treści w ramach Usług Elektronicznych lub ich części osobom trzecim,
  3. sprzedaż, najem lub użyczenie treści w ramach Usług Elektronicznych lub ich części osobom trzecim,
  4. dokonywanie jakichkolwiek zmian w treściach w ramach Usług Elektronicznych  lub innego rodzaju modyfikacji,
  5. inne wykorzystanie niż na własny użytek Użytkownika.
 5. Wydawca jest upoważniony do wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w przypadku ustalenia, że Użytkownik naruszył postanowienia niniejszego paragrafu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 6. W przypadku podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem treści Wydawcy, Wydawca przewiduje możliwość zawarcia umowy licencyjnej zgodnie z postanowieniami  „Ogólnych warunków udzielania licencji".

§ 10. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy w ocenie Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu czy przepisami prawa, Użytkownik może złożyć reklamację w sposób określony poniżej.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z działaniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem 
  1. wiadomości e-mail wysłanej na adres:  [email protected];
  2. listownie na adres Sprzedawcy: WINS WYDAWNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21, 51-166 Wrocław, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. W treści reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć dane umożliwiające jego identyfikację w celu poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji, jeżeli Użytkownik chce otrzymać odpowiedź listownie. Ponadto w reklamacji Użytkownik powinien wskazać opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika w związku ze składaną reklamacja.
 4. Wydawca rozstrzygnie reklamację nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Wydawca poinformuje Użytkownika w sposób odpowiadający złożeniu reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Wydawca przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§ 11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca, tj. WINS WYDAWNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-166), ul. Bolesława Krzywoustego nr 105 lok. 21.
 2. Wydawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi szczegółowo w Polityce Prywatności.

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Treści zamieszczane w obrębie Serwisu nie stanowią porady prawnej ani nie zastępują konsultacji prawnej u specjalisty. Wydawca nie jest zobowiązany do aktualizacji i weryfikacji poprawności publikowanych informacji.
 2. Wydawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu czy Usług Elektronicznych na skutek niezastosowania się do Regulaminu lub regulaminów poszczególnych Usług Elektronicznych w przypadkach określonych w §2 pkt 5, w tym roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych prawem, za:
  1. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu, Usług Elektronicznych lub poszczególnych funkcjonalności, wywołane okolicznościami, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym za działania operatorów telekomunikacyjnych, podmiotów trzecich świadczących dane Usługi Elektroniczne w Serwisie i dostawców narzędzi niezbędnych do skorzystania z ww. zasobów;
  2. niemożliwość skorzystania z Serwisu lub Usług Elektronicznych lub utrudnień w tym korzystaniu z uwagi na niespełnienie przez Użytkownika niezbędnych wymagań technicznych, o których mowa w Regulaminie, 
  3. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu lub Usług Elektronicznych na skutek dokonywania przez Wydawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych, 
  4. następstw działania siły wyższej,
  5. następstwa działania osób trzecich, w tym Użytkownika, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności,
  6. jakiekolwiek działania podjęte przez Użytkownika w następstwie skorzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie, w tym wzorów umów i dokumentów,
  7. skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepoprawnych danych w celu skorzystania z Usługi Elektronicznych,
  8. wobec osób trzecich, którym Użytkownik umożliwił dostęp do Usług Elektronicznych.
 4. Wydawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych powstałych jedynie w związku z okolicznościami, za które odpowiada Wydawca, i wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej, tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu gwarancji i rękojmi jest wyłączona. Postanowienie to nie dotyczy Użytkownika będącego konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z Wydawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Wydawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Wydawcy.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownicy Serwisu mogą kierować na adres poczty elektronicznej:  [email protected].
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przy czym prawem właściwym jest zasadniczo prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz zasadach dostępu do nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  www.uokik.gov.pl. Użytkownik może złożyć swoją skargę również np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2022 r.