W obecnych czasach niemalże każdy posiada konto bankowe. Co dzieje się z naszymi pieniędzmi po naszej śmierci? Co w przypadku gdy zmarł jeden ze współwłaścicieli? Kto może podjąć środki zgromadzone na naszym koncie bankowym. Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule.

konto bankowePełnomocnictwo do rachunku bankowego

Pełnomocnictwa do rachunku bankowego może udzielić drugiej osobie każdy z nas. Pełnomocnictwo wygasa a chwilą śmierci jednej ze stron, chyba że umowa stanowi inaczej. W odniesieniu do rachunków bankowych nie jest możliwe udzielenie pełnomocnictwa, które nie wygasa z chwilą śmierci. Wypłata środków z rachunku bankowego po śmierci właściciela bez zgłoszenia tej informacji jest niezgodna z prawem. W sytuacji takiej bank może zwrócić się z roszczeniem o naprawę szkody czy nawet zgłosić dokonanie oszustwa na szkodę banku.

Środki na koncie bankowym

Po śmierci właściciela rachunku środki na nim zgromadzone nie przepadają a wchodzą w skład masy spadkowej. W momencie gdy do banku wpłynie informacja o śmierci właściciela konta, konto zostaje automatycznie zablokowane lub zamknięte a środki zostają przekierowane na konto pomocnicze. Po przedstawieniu postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku lub prawa do dziedziczenia spadkobierca ma prawo do podjęcia środków z konta. Jeśli spadkobierców jest więcej wypłacona kwota odpowiada proporcji w jakiej nabyli oni udziały w spadku. Jeśli konto objęte było współwłasnością ustawową, to żyjący małżonek ma prawo do wypłaty połowy środków z rachunku dopiero pozostała część wchodzi w skład masy spadkowej podlegającej podziałowi.

Wspólne konto bankowe

Zgodnie z prawem osoby fizyczne mogą zakładać wspólne rachunki bankowe. Jeśli umowa nie stanowi inaczej każdy z współwłaścicieli może dysponować wszystkimi środkami zgromadzonymi na koncie. Współwłaściciela ma również prawo do wypowiedzenia umowy, która będzie wiążąca dla pozostałych współwłaścicieli. Umowa wspólnego rachunku bankowego może zawierać dodatkowe informacje na wypadek śmierci jednego ze współwłaścicieli. Może zostać zawarta klauzura o wypłacie całości środków współwłaścicielowi, przekształceniu rachunku wspólnego na rachunek indywidualny współwłaściciela. Możliwe jest również zajęcie miejsca zmarłego przez spadkobierców czy inne wskazane osoby. Zapisy te nie przekreślają szansy spadkobierców do dochodzenia swoich praw względem żyjących współwłaścicieli rachunku.

Koszty pogrzebu

W związku ze śmiercią posiadacza konta bankowego bank ma obowiązek wypłaty kwoty na pogrzeb ze środków zgromadzonych na tym rachunku. Wypłata ta nie może przekroczyć wysokości środków zgromadzonych na rachunku i zostanie dokonana wyłącznie jeśli koszty te nie zostały pokryte z innego źródła. Po udokumentowaniu pokrycia kosztów podmiot ma możliwość starania się o zwrot kosztów pochówku, jednak nie jest to możliwe jeśli współwłaściciel rachunku bankowego wciąż żyje. Ostateczna decyzja, które wydatki zostaną zwrócone należy do banku lecz nie może on odmówić zwrotu kosztów poniesionych na zakup trumny, odzieży dla zmarłego, pochówku, postawienia nagrobka oraz zorganizowanie uroczystości pogrzebowej. Nie ma znaczenia czy osoba, która ubiega się o zwrot poniesionych kosztów jest spokrewniona ze zmarłym. Wypłacone pieniądze nie wchodzą w skład masy spadkowej.

Zobacz też:

kalkulator pracodawcy