Kradzież samochodu to nic przyjemnego. Tym bardziej, jeżeli skradziony samochód był przedmiotem umowy leasingu. Dowiedz się, jak postępować w takiej sytuacji!

Obowiązki przy umowie leasingu

Umowę leasingu reguluje Kodeks cywilny. Jak wiadomo, każda umowa niesie za sobą pewne prawa i obowiązki dla obu stron. Nie inaczej jest w przypadku umowy leasingu - szczegółowe regulacje w tej kwestii zostały zamieszczone w Kodeksie cywilnym. Jak mówi art. 7091:
umowa leasingu jest zobowiązaniem finansującego (w zakresie prowadzonej działalności) do nabycia rzeczy od określonego zbywcy na warunkach przewidzianych w tej umowie, a następnie oddania tej rzeczy korzystającemu do używania (lub używania i pobierania pożytków) przez czas oznaczony. Korzystający natomiast zobowiązuje się uiścić leasingodawcy wynagrodzenie pieniężne w uzgodnionych ratach, które co do zasady powinno być co najmniej równe cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Warto wspomnieć, że umowa leasingu powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem jej nieważności.
 

Kradzież samochodu w leasingu

Przy wydawaniu pojazdu w leasingu, korzystający obarczany jest ryzykiem związanym z utratą rzeczy. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz wydana została utracona  z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Jednak nie oznacza to, że zostają z nas zdjęte takie obowiązki jak raty leasingowe. Co więcej, leasingodawca może zażądać zapłacenia wszystkich niezapłaconych rat przewidzianych w umowie. Jest możliwość, żeby należność została pomniejszona o korzyści, które finansujący uzyskał dzięki zapłacie rat przed umówionym terminem. Dlatego w interesie korzystającego leży zawiadomienie finansującego o utracie rzeczy.

Odstąpienie od umowy leasingu

Wygaśnięcie umowy leasingu można spotkać nie tylko w przypadku kradzieży samochodu czy innego przedmiotu. Kodeks cywilny pozwala na taką sytuację kiedy nastąpi całkowita szkoda, czyli kiedy koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu. W takiej sytuacji firma leasingowa może zażądać spłaty pozostałych rat, tak samo jak w przypadku kradzieży.   Uwaga! Korzystający z leasingu ma obowiązek utrzymać samochód w należytym stanie, czyli dokonywać napraw czy konserwacji. Jeżeli zatem leasingodawca stwierdzi, że korzystający nie wywiązuje się z danego obowiązku, to również może odstąpić od umowy leasingu, co w efekcie skutkuje obowiązkiem zapłaty pozostałych rat. Identyczna zasada dotyczy również wystąpienia zaległości w spłacie bieżących rat. Zobacz też:
Kalkulator odsetek bankowych Kalkulator odsetek ustawowych Kalkulator odsetek podatkowych