Franchising jest dość specyficznym systemem sprzedażowym. Polega on na ciągłej i ścisłej współpracy między dwoma przedsiębiorstwami. Franczyzodawca przyznaje prawa oraz wyznacza obowiązki franczyzobiorcy. Oprócz tego franczyzodawca dostarcza partnerowi markę oraz wiedzę. Wszystkie zapisy na ten temat są zawarte na umowie franczyzowej.

Wstępna opłata franczyzowa w umowie franczyzowej

Podpisując umowę franczyzową dochodzi do przekazania praw np. do wykorzystania nazwy i loga firmy oraz licencji i patentów. Franczyzodawca przyjmuje pierwszą opłatę franczyzową, która jest udokumentowana fakturą.

Jak rozliczyć fakturę za wstępną opłatę franczyzową?

Umowa franczyzowa jest w pewnym stopniu podobna do umowy licencyjnej, z tego względu, jeżeli wartość wstępnej opłaty franczyzowej przekracza sumę 3.500 zł i dodatkowo prawa i licencje będą wykorzystywane dłużej niż rok, podatnik powinien uznać ją jako wartość niematerialną i prawną i poddać amortyzacji. Ponoszona opłata wstępna stanowi wydatek na nabycie licencji. Aby licencja została uznana za wartość niematerialną i prawną niezbędne są do spełnienia dwa warunki:
  • zakup licencji dokonany jest przez Spółkę w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
  • licencja będzie wykorzystywana przez Spółkę dłużej niż jeden rok.

Wstępna opłata franczyzowa - amortyzacja

Według art. 22b ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają nabyte oraz nadające się do wykorzystania gospodarczego w dniu przyjęcia do używania:
  • licencje,
  • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).
W momencie dokonywania odpisów amortyzacyjnych za wartości niematerialne i prawne ich czas nie może być krótszy niż 60 miesięcy w przypadku pozostałych WNiP. Maksymalna stawka amortyzacyjna w tym przypadku wynosi 20% w skali roku. Przedsiębiorca prowadząc księgę przychodów i rozchodów, powinien pamiętać, że WNiP należy wykazać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tymczasem odpisy amortyzacyjne powinny się znajdować w kolumnie 13 księgi - pozostałe przychody. Jeśli chodzi o ryczałtowców, WNiP powinien zostać wykazany w odpowiedniej ewidencji, w której wskazany jest majątek firmowy.

Opłaty dodatkowe w umowie franczyzowej

W momencie, gdy przy opłacie wstępnej przedsiębiorca ponosi dodatkowe opłaty np. uzależnione od osiągniętego zysku, należy je rozliczyć bezpośrednio w kosztach. W takiej sytuacji nie jest to traktowane jako wartość niematerialna i prawna. Prowadząc KPiR należy zewidencjonować je w kol. 13 księgi - pozostałe wydatki. W przypadku podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu w związku z tym, że nie prowadzą ewidencji kosztów nie mają obowiązku księgowania tego typu wydatków. Jednakże są zobowiązane do przechowywania faktur, które je dokumentują. Zobacz też:
z brutto na netto kod tytułu ubezpieczenia zus