Podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych co do zasady sprzedaż powinni dokumentować na kasie fiskalnej. Przepisy przewidują szereg zwolnień z tego obowiązku jednakże w tym celu należy spełnić szereg warunków. Zakup kasy jak i koszt z tym związany leżą po stronie przedsiębiorcy. W związku z tym, że może to być dla podatnika duże obciążenie finansowe możliwe jest skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Warto również podkreślić, że ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje również podatnikom zwolnionym z VAT. Sprawdź, jak będzie wyglądać rozliczenie zakupu kasy fiskalnej przy jednoczesnym skorzystaniu z ulgi na jej zakup.

register-810546_1280Ulga na zakup kasy fiskalnej - obowiązki formalne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi podatnicy którzy nabyli kasę rejestrującą mają prawo do odliczenia kwoty za zakup kasy fiskalnej do 90% jej wysokości jednakże nie więcej niż 700 zł.

Należy dodatkowo pamiętać, że w celu skorzystania z ulgi konieczne jest spełnienie warunków zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych za zakup kas rejestrujących. Głównie chodzi o:

 • rozpoczęcie ewidencjonowania na kasie nie później niż w obowiązujących terminach przy użyciu kas nabytych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz obowiązujące kryteria i warunki techniczne,
 • złożenie pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania - przed dniem rozpoczęcia ewidencjonowania,
 • podsiadanie dowodu zapłaty za całość zobowiązania związanego z zakupem kasy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej przez nievatowca

W przypadku podatników zwolnionych z VAT (na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT bądź wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu) w celu skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej należy złożyć pisemny wniosek do naczelnika właściwego US. Wniosek powinien zawierać dane takie jak:

 • imię, nazwisko lub nazwę podatnika,
 • dane adresowe,
 • numer identyfikacji podatkowej.

W sytuacji gdy podatnik świadczy usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi wymaga się, aby dodatkowo podać:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • numeru rejestracyjnego,
 • numeru bocznego taksówki w której kasa została zainstalowana.

Do wniosku należy dodatkowo załączyć dokumenty:

 • określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,
 • oryginał faktury dokumentującej zakup kasy fiskalnej wraz z dowodem zapłaty całej należności,
 • zawierające numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podatnik jest członkiem,

Podatnicy świadczący usługi przewozowe powinni również załączyć fotokopię świadectwa  przeprowadzonej ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy dokonuje zwrotu 90% wartości zakupionej kasy jednakże nie więcej niż 700 zł na wskazany przez podatnika numer konta bankowego w terminie 25 dni od złożenia wniosku.

Zobacz też:

pensja brutto netto