Własny biznes i zyski, które przynosi - są związane z obowiązkiem opłacania podatków. Jakiekolwiek przekroczenie terminu płatności wiąże się z licznymi nieprzyjemnościami:  zobowiązanie zmienia się w zaległość podatkową, za którą naliczane są odsetki, a często towarzyszą temu również konsekwencje karno-skarbowe. Każdy podatnik uważnie więc pilnuje terminów regulowania należności, kiedy jednak komuś się nie uda - w przepisach przewidziano ratunek w postaci określonych ulg na uregulowanie zaległego podatku. Niestety - uzyskanie takiej pomocy to jednak droga długa i wyboista. Dlaczego?

1 Krok - uzasadnienie wniosku

Trudna sytuacja finansowa może stanowić podstawę do udzielenia podatnikowi ulgi - jednak nie w każdej sytuacji. Wniosek musi być dodatkowo poparty ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym. Problem polega na tym, że polskie przepisy nie regulują ani pojęcia interesu podatnika ani interesu publicznego, dlatego też ich definiowanie są w rzeczywistości przez sądy administracyjne. Zgodnie z ich orzeczeniami, ważny interes podatnika to sytuacja, w której podatek stał się (lub dopiero stanie) zaległością podatkową na skutek kombinacji  nieprzewidzianych, losowych i nie podlegających wpływowi wnioskującego przyczyn (np. długotrwała choroba lub pożar). Natomiast  za interes publiczny uznaje się sytuację, kiedy podatnik jest lub będzie zmuszony korzystać z pomocy społecznej w wyniku uregulowania zaległej należności. Dlatego też organy skarbowe do takich sytuacji nie zaliczą niekorzystnej sytuacji rynkowej czy kryzysu w przedsiębiorstwie. Jeżeli uzasadnienie wniosku będzie zgodne z wytycznymi, fiskus może rozpocząć postępowanie, mające na celu przyznanie (lub nie) ulgi. Poza sprawdzeniem wniosku urzędnicy przeprowadzają szczegółowe badania finansów przedsiębiorstwa oraz sytuacji prywatnej podatnika - wnioskodawcy. Wiąże się to często z obowiązkiem składania zeznań oraz dostarczania dowodów, które mają poprzeć prawdziwość wniosku. Badania są skrupulatne i żmudne, dlatego nieraz podatnicy rezygnują z całego procederu, żeby uniknąć konieczności tłumaczenia się przed organami skarbowymi. Po dokładnym i szczegółowym dochodzeniu, urzędnicy tworzą na jego podstawie obraz sytuacji podatnika i wtedy podejmują decyzję co do ulgi. Jednak decyzja negatywna również może być wydana w sytuacji, gdy dochodzenie wykaże ważny interes prywatny bądź publiczny wnioskującego - w takiej sytuacji odmowa musi być bardzo szczegółowo uzasadniona. Przedsiębiorca, któremu odmówiono ulgi, może odwołać się od decyzji do wyższego organu skarbowego lub sądu administracyjnego, który może wydać opinię na temat zasadności odmowy - nie może on natomiast samodzielnie udzielić podatnikowi prawa do skorzystania z ulgi. W sytuacji, w której organ skarbowy negatywnie rozpatrzy wniosek, a w trakcie lub też po zakończeniu postępowania w sprawie pojawią się nowe aspekty - przedsiębiorca może ponownie złożyć wniosek, z uwzględnieniem nowych argumentów. Zobacz też:
Pomniejszenie wymiaru urlopu a nieobecność w pracy kalkulator wynagrodzenia netto Zwrot za kasę fiskalną

2 Krok forma ulgi

Państwo może udzielić pomocy podatnikowi w dwóch formach: publicznej lub niestanowiącej pomocy publicznej. Podatnik jest zobowiązany określić, o jaką pomoc się ubiega we wniosku. Pomoc publiczna może być udzielana podatnikowi wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Można je znaleźć w rozdziale 7 Ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 r. Są to m.in: naprawienie szkód poczynionych przez klęskę żywiołową, promowanie i wspieranie kultury lub dziedzictwa narodowego czy ochrona środowiska. W sytuacji gdy ulga przyznana jest podatnikowi działającemu wyłącznie na rynku lokalnym - nie ma obaw, że pomoc państwowa stanie się pomocą publiczną. Jednak gdy podatnik działał na większą skalę konieczne jest wykazanie, że pomoc nie zakłóci funkcjonowania konkurencji na wolnym rynku. Przedsiębiorstwo może starać się także o pomoc de minimis. Jest to wsparcie, udzielane przedsiębiorcy w wysokości maksymalnie 200 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych. Wtedy podatnik jest zobowiązany dołączyć do wniosku dowody, które poświadczą o dotychczas otrzymanych kwotach pomocy. Z tej formy pomocy nie mogą jednak skorzystać przedsiębiorstwa zagrożone, czyli te, którym grozi likwidacja.

Zalety

Zaległość podatkowa powstała na skutek niezapłaconego w terminie podatku wiąże się z naliczaniem odsetek i rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego. Jeśli podatnik zdaje sobie jednak sprawę, że nie będzie w stanie pokryć zobowiązań, powinien pomyśleć o postaraniu się o odroczenie terminu płatności lub formie spłaty na raty. W bardzo szczególnych - choć niezwykle rzadkich przypadkach - możliwe jest nawet umorzenie części lub całości długu. Można zatem zaoszczędzić na kosztach i ponadto nie należy obawiać się na ewentualnych kar z tytułu nieterminowego płacenia. Trzeba pamiętać, że sam wniosek, mimo negatywnego rozpatrzenia po przedłożeniu podczas postępowania egzekucyjnego jest swoistym zabezpieczeniem dla przedsiębiorcy, bo zwiększa jego wiarygodność przed organami skarbowymi. Dodatkowo organy skarbowe często stosują praktykę, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje w momencie, gdy zapadnie decyzja w sprawie przyznania ulgi. Mimo, że droga do uzyskania ulgi w spłacie podatków jest długa i trudna, a konieczność opowiadania i dowodzenia swojej ciężkiej sytuacji finansowej i życiowej może odstraszać, warto rozważyć próbę uzyskania ulgi - odrzucenie wniosku nie pogorszy naszej sytuacji a pozytywne rozpatrzenie może ją poprawić. Darmowy katalog SEO Moje-życie blog