Przedsiębiorca, który jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej, ma prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup. Ulga ta może wynosić nawet do 700 zł (90% wartości netto, ale nie więcej niż 700 zł). Niektóre sytuacje wymuszają jednak zwrot tej ulgi. Dowiedz się, kiedy i w jakich terminach należy dokonać zwrotu!

Kiedy należy zwrócić ulgę za zakup kasy fiskalnej?

Kwestia zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej została uregulowana w ustawie o VAT (art. 111 ust. 6). Zgodnie z tym artykułem przedsiębiorca zmuszony jest do zwrotu ulgi w momencie, kiedy:
  • zaprzestanie używania kasy w okresie 3 lat od rozpoczęcia na niej ewidencji,
  • w obowiązującym terminie nie zgłosi kasy do obligatoryjnego przeglądu technicznego (przeprowadzanych przez właściwy serwis),
  • naruszy warunki związane z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.
Wspomniany w ostatnim podpunkcie ust. 7 nakierowuje temat zwrotu ulgi do rozporządzenia Ministra Finansów. Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 roku sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących mówi, że należy zwrócić przyznaną ulgę na zakup kasy fiskalnej w przypadku, kiedy w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania:
  • podatnik zaprzestanie działalności,
  • nastąpi otwarcie likwidacji,
  • ogłoszona zostanie upadłość firmy,
  • przedsiębiorstwo lub zakład (oddział) zostanie sprzedane, a następca nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT,
  • dokonane zostanie odliczenie z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

W jaki sposób i do kiedy zwrócić ulgę za zakup kasy fiskalnej?

Czynni podatnicy podatku VAT wykazują zwrot ulgi w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (część C deklaracji). Z kolei podatnik zwolniony z VAT musi dokonać zwrotu na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego - ma on na to czas do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności, o których mowa w pierwszej części artykułu. Dla czynnego podatnika VAT zostały również prawnie przewidziane, określone terminy zwrotu ulgi. Według rozporządzenia Ministra Finansów zwrotu należy dokonać do 25-go dnia miesiąca następującego po:
  • miesiącu, w którym zaistniała sytuacja uzasadniająca dokonanie zwrotu (jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie),
  • kwartale, w czasie trwania którego nastąpiły okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu (jeżeli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie).