Podatnicy zwolnieni z VAT w kraju od zakupu usług zagranicznych są zobowiązani samodzielnie naliczyć oraz odprowadzić VAT. Do rozliczenia VAT od importu usług przez podatników zwolnionych służy deklaracja VAT-9M. Jak wypełnić VAT-9M?

pit-28Pierwszym krokiem jest wpisanie NIP-u podatnika i okresu, za który składana jest deklaracja.

Okres, za który składa się deklarację VAT-9M, zależy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w imporcie usług powstaje co do zasady z chwilą wykonania usługi. Wyjątek stanowią:

 1. usługi przyjmowane częściowo - wówczas obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę;
 2. usługi, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń -  obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia jej świadczenia.
 3. usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok (dla których w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń) - obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia ich świadczenia.

Przykład 1.

Pan Piotr 1.04 nabył z Niemiec usługę subskrypcji, którą uznaje się za import usług. Zapłata została dokonana tego samego dnia, zatem zakłada się, że usługa została wykonana. Obowiązek podatkowy powstał 1.04, a więc okres, za który będzie składana deklaracja VAT-9M do urzędu skarbowego to kwiecień.

Uwaga! Termin złożenia deklaracji VAT-9M i zapłaty podatku upływa 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w imporcie usług.

VAT-9M - Miejsce i cel składania deklaracji

a

W poz. 6 należy wpisać urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Warto zaznaczyć, że od 2016 roku z uwagi na zmianę przepisów nastąpiła zmiana właściwości urzędu skarbowego dla VAT -  od tego czasu urzędem właściwym dla VAT jest ten sam urząd co dla podatku dochodowego - czyli właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Poz. 7 to cel złożenia formularza: złożenie deklaracji lub korekta.

Dane identyfikacyjne podatnika w VAT-9M

b

W poz. 8 należy zaznaczyć formę prawną podmiotu: czy jest on podatnikiem niebędącym osobą fizyczną, czy jest osobą fizyczną.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinni zaznaczyć “osoba fizyczna” i w poz. 9 wpisać kolejno swoje nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia. Podatnicy niebędący osobą fizyczną w poz. 9 powinni wpisać pełną nazwę firmy i REGON.

VAT-9M - Rozliczenie podatku należnego

c

Część C to najistotniejsza część deklaracji VAT-9M, ponieważ ściśle dotyczy przeprowadzonych transakcji. W poz. 10 wpisuje się sumę dokonanych w danym okresie transakcji związanych z importem usług, ale z wyłączeniem usług, do których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT. Należy więc tu uwzględnić tylko import usług, dla których ustawa określa szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług (wymienione w art. 28d-n ustawy o VAT) oraz import usług z krajów trzecich (spoza UE).

 

Usługi, dla których miejsce świadczenia (czyli miejsce ich opodatkowania) ustala się w sposób szczególny, to:

 • usługi pośrednictwa;
 • usługi związane z nieruchomościami;
 • usługi transportu pasażerów i towarów;
 • usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne na rzecz podatnika;
 • usługi pomocnicze do usług transportowych oraz usługi na ruchomym majątku rzeczowym;
 • usługi restauracyjne i cateringowe;
 • usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu;
 • usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze i usługi elektroniczne na rzecz osób prywatnych;
 • usługi turystyki rozliczane w systemie marży.

W poz. 11 wykazuje się podatek należny od dokonanego zakupu usług z zagranicy. Wysokość podatku należnego będzie zależała od stawki VAT, jaką dana usługa opodatkowana jest w Polsce. Zwykle będzie to więc 23% VAT (czyli od wartości brutto otrzymanych faktur należy wyliczyć 23% i wartość wykazać w poz. 11).

Dodatkowo w poz. 12 i 13 VAT-9M uzupełnia się te transakcje, dla których stosuje się art. 28b ustawy o VAT -  czyli import usług, dla którego miejsce świadczenia ustala się według zasady ogólnej.

Pozycję 14 i 15 VAT-9M uzupełniają podatnicy dokonujący zakupu towarów w Polsce, dla których podatnikiem jest nabywca.

Pozycję 16 i 17 uzupełniają podatnicy dokonujący z kolei zakupu usług od kontrahenta krajowego, dla których podatnikiem jest nabywca. Usługi te dotyczą przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych).

Pozycja 18 VAT-9M, czyli należny podatek, jaki podlega wpłacie do urzędu skarbowego, to suma poz. 11, 13, 15 i 17.

Kwotę, jaka zostanie zapisana w poz. 18 deklaracji VAT-9M należy wpłacić do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

d

W części D podatnicy wpisują podstawowe dane i podpisują deklarację VAT-9M. Bez podpisu deklaracja jest nieważna.

Adnotacje urzędu skarbowego

e

Część E uzupełnia pracownik urzędu skarbowego, zatem przedsiębiorca nic tutaj nie wpisuje.

Wzór można znaleźć w artykule: Formularz VAT-9M z omówieniem

Polecamy:

Blog - A Ty ? Blog - Czas biznesu Blog - Dyx Blog - Samodzielna windykacja Blog - Kpir Blog - Ptfodn Blog - Pomoc-deminimis Blog - Serwis Prawa Blog - Serwis Prawa 24