Obecnie coraz częściej zdarza się, że ze względu na specyfikę prowadzonej działalności oraz zwiększenie konkurencyjności  pracownicy zmuszeni są do pracy w noce, niedziele i święta. Czy każdemu pracownikowi pracującemu w takim trybie należy się rekompensata? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Karta ewidencji czasu pracy Karta ewidencji czasu pracy

Czym jest czas pracy?

Za czas pracy uznaje się czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Chodzi tutaj o wykonywanie zadań służbowych zarówno w zakładzie pracy jak i poza nim. Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo w przeciętnym pięciodniowym trybie pracy.

Praca w niedzielę i święta a czas pracy

Za pracę w niedziele i święta uznaje się wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach od 6 rano w niedzielę lub święto do godziny 6 rano dnia następnego.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w niedziele i święta muszą pamiętać o regulacjach zawartych w przepisach prawa pracy, które nakazują udzielenie pracownikom przynajmniej jednej niedzieli wolnej w ciągu 4 następujących po sobie tygodniach. Niezastosowanie się do tych przepisów stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.

Art. 151 [10] kodeksu pracy zawiera wykaz prac jakie są dozwolone do wykonywania w niedziele i święta. Wykaz jest zamknięty, oznacza to, że pracownicy nie mogą w niedziele i święta być zatrudniani przy pracach wykraczających poza ten zakres.

Praca w nocy

Zgodnie z regulacjami kodeksu pracy pora nocna obejmuje czas pomiędzy 21.00 a 7.00. Za osobę pracującą w nocy uznaje się pracownika którego:

  • rozkład pracy w każdej dobie obejmuje co najmniej 3 godziny pracy w nocy,
  • co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Pracownik wykonujący swoje obowiązki służbowe w nocy, który wykonuje prace szczególnie niebezpieczne lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym nie powinien pracować dłużej niż 8 godzin na dobę

Rekompensata za pracę w moce, niedziele i święta

W zamian za pracę w niedzielę pracodawca powinien pracownikowi udzielić innego dnia wolnego od pracy w terminie 6 dni kalendarzowych przed lub po takiej niedzieli. W sytuacji gdy jest to niemożliwe pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy, który może wybrać do końca okresu rozliczeniowego.

Za pracę w święto pracodawca musi udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w ciągu okresu rozliczeniowego kiedy praca w święto miała miejsce. Praca w godzinach nocnych nie uprawnia do otrzymania dnia wolnego, chyba że praca w godzinach nocnych wykracza poza poza podstawowy wymiar pracy.

Rekompensata za pracę w moce, niedziele i święta w postaci dodatku do wynagrodzenia

W sytuacji gdy przedsiębiorca nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego w wyznaczonym przez przepisy terminie możliwe jest wypłacenie dodatku do wynagrodzenia. Wysokość dodatku to 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę i święto.

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą godzinę pracy w porze nocnej, stanowiącej podstawowy wymiar czasu pracy.

Dla pracownika który pracował w niedzielę lub święto w porze nocnej przysługuje zarówno dodatek za nadgodziny jak i za pracę w porze nocnej.

Zobacz również:

Posiłki regeneracyjne

jak obliczyć podatek dochodowy