Okres rozliczeń deklaracji rocznych zakończył się. Teraz nastał czas oczekiwania na zwrot podatku z tytułu nadpłaty podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne będzie wniesienie opłaty. Sprawdź, jaki jest okres zwrotu podatku!

Podatek od umowy zlecenia Podatek od umowy zlecenia

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie zarówno od osób fizycznych jak i prawnych na rzecz Skarbu Państwa. Jego wysokość zależna jest od osiągniętych dochodów. Polskie ustawodawstwo wyróżnia podatek dochodowy od osób fizycznych (ustawa o PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (ustawa o CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych swoim zakresem obejmuje osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej oraz spółek osobowych. Podatek ten opodatkowuje dochody czyli wszystkie uzyskane przychody pomniejszone o koszty uzyskania tego przychodu. Podatek rozliczany jest w US właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Zaliczki na podatek dochodowy można opłacać w formie miesięcznej (do dnia 20 następnego miesiąca) lub kwartalnej (do dnia 20 miesiąca następnego po zakończonym kwartale).

Podatnicy którzy rozliczają się w oparciu o kartę podatkową zaliczki na podatek dochodowy muszą opłacać do 7 dnia miesiąca następnego, zaliczka za grudzień płatna jest do 28 grudnia.

W przypadku gdy podatek rozliczany jest w oparciu o skalę podatkową należy pamiętać o wyróżnianiu dwóch stawek podatkowych (18% i 32%), których użycie zależne jest od wysokości osiągniętego dochodu. 18% stawka stosowana jest w przypadku gdy osiągane dochody nie przekraczały progu 85 528 zł. Dochody przekraczające ten próg opodatkowane są stawką 32%.

Podatnicy którzy do rozliczeń wybrali ryczałt mają do wyboru 5 podstawowych stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Są to stawki najczęściej używane. W przypadku rzadko spotykanych rodzajów działalności możliwe jest zastosowanie innych stawek.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych regulowane są przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek ten swoim zakresem obejmuje osoby prawne bez względu na to w jaki sposób pozyskały one osobowość prawną jak i spółki komandytowo-akcyjne oraz kapitałowe.

Podatek opłacany jest do US właściwego ze względu na adres siedziby firmy. Zgodnie z nazwą podatek opodatkowuje dochód czyli przychody firmy pomniejszone o koszty poniesione w celu ich uzyskania. Podstawową stawką podatku od osób prawnych w Polsce jest stawka 19%.

Jak długo czeka się na zwrot podatku?

Składając zeznanie roczne podatnicy mają nadzieję na jak najszybsze otrzymanie zwrotu podatku, jeśli oczywiście takowy wynika ze złożonego zeznania. Urząd skarbowy ma 3 miesiące na dokonanie zwrotu podatku, czas liczony jest od momentu złożenia deklaracji. W przypadku gdy podatnik posiada bieżące lub zaległe zobowiązania podatkowe zwrot nie zostanie wypłacony podatnikowi lecz przekazany na pokrycie zobowiązań.

W przypadku gdy podatnik składa korektę deklaracji czas liczony jest od dnia złożenia korekty.

Zobacz też:

Płaca brutto netto