Przy prowadzeniu KPiR przedsiębiorca ma prawo wyboru metody ewidencjonowania kosztów. Wybrać może metodą uproszczoną (kasową) lub metodę memoriałową. Co ważne, podatnik o swojej decyzji nie informuje urzędu skarbowego, musi jedynie pamiętać o konsekwentnym stosowaniu przyjętej metody przez cały rok podatkowy. Ewentualnej zmiany metody rozliczania kosztów można dokonać wraz z rozpoczęciem nowego roku. W przypadku metody uproszczonej koszty ujęte zostają w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jak wygląda to w przypadku metody memoriałowej?

Metoda memoriałowa - na czym polega?

Co do zasady, za dzień poniesienia kosztów, w przypadku przedsiębiorców prowadzących KPiR, uważa się dzień wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu, który może stanowić podstawę księgowania. Zasada ta dotyczy przedsiębiorców stosujących obie metody. Metoda memoriałowa może jednak sprawiać większe problemy podczas księgowania. Wynika to z konieczności oddzielenia dwóch rodzajów kosztów:
  • koszty bezpośrednie - w tej grupie pojawią się koszty wiążące się z przychodem w sposób bezpośredni,
  • koszty pośrednie - pośrednio związane z przychodem uzyskiwanym w danym roku, są często powiązane z kilkoma działami w firmie.

Metoda memoriałowa - księgowanie kosztów

Wybierając metodę memoriałową przedsiębiorca jest zobowiązany do zidentyfikowania i oddzielenia kosztów pośrednich i bezpośrednich. Od tego zależy moment ujęcia wydatków w KPiR. Koszty bezpośrednie rozliczane są w tym roku podatkowym, w którym nastąpił odpowiadający im przychód. Tego rodzaju koszty to przeważnie zakup towarów i materiałów podstawowych. Koszty pośrednie natomiast powinny być ujęte w dacie wystawienia faktury, rachunku albo innego dowodu, który może stanowić podstawę do zaksięgowania (art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Różnica polega na ujęciu takiego kosztu kiedy dotyczy przełomu roku - wtedy podatnik musi koszt podzielić i ująć w konkretnych latach podatkowych, których wydatek dotyczy. Jeśli nie można jednoznacznie stwierdzić, których okresów dotyczy dany koszt to należy ująć go proporcjonalnie. Nie bez przyczyny metoda kasowa jest nazywana metodą uproszczoną (koszty ujmowane są tylko w roku podatkowym, w którym zostały one poniesione), co ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie KPiR. Natomiast ujmowanie kosztów metodą memoriałową może stwarzać przedsiębiorcom dodatkowe problemy. Jednak wybór metody ewidencji kosztów jest kwestią indywidualną i, na pewno, warto tą kwestie przeanalizować. Zobacz też:
wyliczenie wynagrodzenia