Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do przekazania środka trwałego na cele prywatne. Postępowanie takie wywołuje określone skutki podatkowe na tle ustawy o PIT i VAT. Jak jednak będzie przebiegać sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele prywatne?

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne

Wycofanie środka trwałego nie powoduje u podatnika powstania przychodu. W momencie wycofania składnika majątku jego niezamortyzowana część nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (niezamortyzowana wartość środka trwałego byłaby kosztem jedynie wtedy, kiedy doszłoby do odpłatnego zbycia). Jeżeli chodzi o podatek VAT, to wycofanie majątku na cele prywatne należy opodatkować jedynie wówczas, kiedy przy nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego (lub jeżeli odliczenie przysługiwało przy zakupie istotnych części składowych).

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele prywatne

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele prywatne w niektórych sytuacjach powoduje powstanie przychodu. Powstaje wówczas obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z przepisami jeżeli podatnik zdecyduje się na sprzedaż środka trwałego w okresie do sześciu lat po wycofaniu go z działalności, to uzyskany przychód ze sprzedaży będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej. Czas, który mija, należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania środka trwałego. Co ważne, w takim przypadku w chwili sprzedaży niezamortyzowana część będzie stanowiła koszt podatkowy. Przykład 1. Pan Adam prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wycofał on na cele osobiste samochód, który ujęty był w kartotece środków trwałych. Po roku czasu zdecydował się na jego sprzedaż. W tym przypadku mamy do czynienia z powstaniem przychodu z działalności gospodarczej. Nieumorzona część, która nie mogła być wcześniej ujęta w kosztach podatkowych, w momencie sprzedaży mogła być do nich zaliczona.

Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele prywatne a ujęcie w KPiR

Jeżeli sprzedaż środka trwałego następuje w ciągu 6 lat od jego wycofania na cele prywatne przychód należy wykazać w kolumnie 8 KPiR “Pozostałe przychody”. Jeżeli środek trwały przed wycofaniem nie był do końca zamortyzowany, wówczas pozostałą niezamortyzowaną część należy ująć w kolumnie 13 KPiR “Pozostałe wydatki”.