Pracownik często nie zdaje sobie sprawy, jakie podejście ma pracodawca do nieobecności w pracy. Można spotkać się z opinią, że absencja pracownika nie przynosi większych szkód firmie. Nie można się z tym w pełni zgodzić. Pracodawca może uznać nieobecność w pracy za poważne uchybienie i niewywiązywanie się z obowiązków, co może przynieść konsekwencje nawet w postaci rozwiązania umowy o pracę.

Obowiązki pracownika w świetle prawa

Nie należy bagatelizować niestawienia się w pracy, ponieważ jest to podstawowy obowiązek pracownika. Wskazuje na to Kodeks pracy. Opuszczenie dnia pracy jest poważnym wykroczeniem, w celu uniknięcia dyscyplinarnego zwolnienia, koniecznie należy dostarczyć usprawiedliwienie. To, w jakiej formie powinno być dostarczone usprawiedliwienie oraz w jakim terminie uregulowane jest w pierwszym rozdziale rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Powiadomienie pracodawcy o nieobecności

Należy jak najszybciej powiadomić pracodawcę o tym, że nie będzie nas w pracy. Najlepiej, kiedy zawiadomimy o tym jeszcze przed naszą nieobecnością. Tylko w momencie, kiedy występują poważne okoliczności np. choroba, jest możliwe niedotrzymanie tych terminów.

Sposób informowania pracodawcy o nieobecności w pracy

Nie ma obowiązku informowania pracodawcy o nieobecności osobiście. Bez najmniejszych oporów możemy zrobić to za pośrednictwem poczty, telefonu, a nawet innego pracownika. Usprawiedliwiające nieobecność w pracy najlepiej od razu przedstawić dokument potwierdzający jej przyczynę np. zwolnienie lekarskie. Inne dowody usprawiedliwiające niezdolność do pracy to: decyzja inspektora sanitarnego w przypadku odosobnienia pracownika, oświadczenie pracownika dotyczące opieki nad zdrowiem dziecka do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, wezwanie do sądu oraz świadczenie o nocnej podróży służbowej.

Przykre konsekwencje za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy

Niedotrzymanie warunków jakiejkolwiek umowy, wiąże się z konsekwencjami, dlatego nie ma ustępstwa przy umowie o pracę. Jeżeli nie podejdziemy do tego poważnie, możemy być narażeni na karne rozwiązanie, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Dodatkowo przyczyna zakończenia stosunku pracy wpisana na świadectwie pracy nie będzie naszym atutem w przypadku szukania nowej pracy. Warto znać swoje prawa i obowiązki, żeby nie narobić sobie kłopotów i bez problemu wyjść z kryzysowej sytuacji. Zobacz też:
kalkulator wypłat