Bardzo często przedsiębiorcy decydują się na zakup środka trwałego sfinansowanego kredytem. Wiąże się to z poniesieniem dodatkowych wydatków takich jak np. spłata odsetek (oprócz samej raty kredytu). Zachodzi wówczas pytanie, czy wydatki te można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów?

Wartość początkowa środka trwałego

W przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego, wartość początkową składnika majątku stanowi cena nabycia, na którą składają się kwota należna sprzedawcy, ale nie tylko. W jej skład wchodzą również koszty mające związek z zakupem środka trwałego. Warunkiem jest, aby były to koszty naliczone do dnia przekazania składnika majątku do użytkowania. W skład kosztów powiązanych z zakupem wchodzą m.in.:
  • koszty transportu oraz załadunku,
  • prowizja od kredytu czy odsetki,
  • ubezpieczenie w drodze,
  • niepodlegający odliczeniu VAT oraz podatek akcyzowy,
  • koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania,
  • koszt ubezpieczenia kredytu.
Naliczone koszty dodatkowe nie będą więc mogły zostać ujęte bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Będą one powiększać wartość początkową środka trwałego.

Wydatki związane z uzyskaniem kredytu

Jak zostało wspomniane koszty związane z uzyskaniem kredytu zwiększają wartość początkową środka trwałego (dotyczy to tych wydatków, które zostały naliczone do dnia, w którym składnik majątku został przyjęty do użytkowania). Bardzo ważna jest w tym miejscu kwestia naliczenia odsetek. Odsetki naliczone do dnia oddania środka trwałego do użytkowania to odsetki przypadające na okres do momentu przekazania składnika majątku do używania. Kwestia odsetek została poruszona w interpretacji wydanej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 2 kwietnia 2007 roku: (...) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje co należy rozumieć pod określeniem “odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania” zawartym w art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. Należy zauważyć, że ustawodawca nie posługuje się tutaj pojęciem “odsetek poniesionych”, tylko “naliczonych”. Wydaje się, że można przyjąć, iż są to odsetki, których wielkość do zapłaty jest znana przed oddaniem środka trwałego do użytku i obejmują okres do tego dnia, bez względu na to kiedy wypada termin zapłaty lub kiedy je poniesiono. W związku z tym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stoi na stanowisku, że w dniu oddania magazynu handlowego do używania odsetki naliczone do tego dnia będą zwiększać koszt wytworzenia stanowiący wartość początkową tego środka trwałego. Natomiast odsetki naliczone po dniu oddania środka trwałego do używania i ustalenia jego wartości początkowej będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., w myśl którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).